Kas yra pirminis profesinis mokymas?

Profesinis mokymas, skirtas pirmajai kvalifikacijai įgyti.

Kokio amžiaus asmenys priimami į profesinio mokymo įstaigas?

Mokytis priimami asmenys, ne jaunesni kaip 14 metų.

Kokie reikalavimai keliami asmenims, stojantiems į profesinio įstaigas, nesulaukusiems 16 metų amžiaus?

Asmenys iki 16 metų priimami mokytis į formaliojo profesinio mokymo programas, įgyvendinamas kartu su pagrindinio ugdymo programos dalimi.

Prašymų pildymas ir dokumentų pateikimas

Stojančiųjų registracija vykdoma ir  prašymai priimti mokytis pagal programas priimami LAMA BPO interneto svetainės www.lamabpo.lt informacinėje sistemoje.

Kaip užpildyti prašymą?

Stojantieji, prisijungę prie LAMA BPO informacinės sistemos, užpildo sistemoje pateiktą prašymo formą, atsakydami į formoje pateiktus klausimus, ir patvirtina pateiktų duomenų bei dokumentų tikrumą.

Kaip sužinoti, kad pateiktas prašymas yra užregistruotas?

Kiekvienam prašymą pateikusiam stojančiajam jo nurodytu elektroninio pašto adresu sistema praneša apie užregistruotą prašymą – ne vėliau kaip per vieną darbo dieną.

Kaip rinktis pageidavimus mokytis?

Pageidavimai mokytis pagal programas, pasirenkami iš sistemoje nurodytų profesinio mokymo įstaigų ir jų įgyvendinamų programų sąrašo. Patogumo dėlei stojantysis gali suprastinti paiešką, pasirinkdamas tik rūpimo švietimo posričio programas, tik tam tikroje savivaldybėje vykdomas programas, tik tam tikros įstaigos siūlomas programas. Pasirenkamos programų eilutės aktyvios, spragtelėjęs pelyte stojantysis gali susipažinti su programos aprašu.

Kiek pageidavimų galima pateikti pagrindinio ir papildomo priėmimo metu?

Pagrindinio priėmimo prašyme stojantysis gali pateikti iki 3 pageidavimų, o papildomojo priėmimo – iki 2.

Kas laikoma pageidavimu?

Pageidavimu laikomas programos pasirinkimas, jos pavadinimas susietas su programos valstybiniu kodu ir programą įgyvendinančia profesinio mokymo įstaiga.

Kaip sužinoti apie stojančiojo atitiktį mokytis?

Stojantysis apie jo tinkamumą pasirinktoms programoms informuojamas sistemoje ir jo nurodytu elektroninio pašto adresu.

Kaip sužinoti, kad esi pakviestas mokytis?

Kiekvienam prašymą pateikusiam stojančiajam jo nurodytu elektroninio pašto adresu sistema praneša apie pasiūlymą mokytis – pagal bendrojo priėmimo terminus. Ši informacija taip pat teikiama prisijungus prie sistemos.

Kokius dokumentus reikia turėti atvykus sudaryti sutartį su profesinio mokymo įstaiga?

Prieš pasirašydamas profesinio mokymo sutartį stojantysis profesinio mokymo įstaigai pateikia prašyme pateiktą informaciją patvirtinančių dokumentų originalus, pavyzdžiui, sveikatos pažymas, išsilavinimo dokumentus, taip pat pateikia asmens tapatybės dokumentą. Profesinio mokymo įstaigos savo tinklalapiuose nurodo, kokių kitų dokumentų reikalaus, gali paprašyti pateikti tam tikro formato asmens nuotraukų.

Ar mokamos stipendijos?

Profesinių mokyklų mokiniai gali pretenduoti į valstybės skiriamas stipendijas ir paramą. Stipendijų ir paramos dydį nusistato pačios profesinės mokyklos pagal galiojančius teisės aktus.

Kas yra tęstinis profesinis mokymas?

Profesinis mokymas, skirtas asmens turimai kvalifikacijai tobulinti ar kitai kvalifikacijai įgyti arba profesinį standartą atitinkančioms kompetencijoms, siekiant kvalifikacijos (arba jos dalies), įgyti.