Kokio amžiaus asmenys priimami į profesinio mokymo įstaigas?

Mokytis priimami asmenys, ne jaunesni kaip 14 metų.

Kokie reikalavimai keliami asmenims nesulaukusiems 16 metų amžiaus?

Asmenys iki 16 metų priimami mokytis į formaliojo profesinio mokymo programas, įgyvendinamas kartu su pagrindinio ugdymo programos dalimi.

Kam yra skirtas pirminis profesinis mokymas?

  • Pirmajai kvalifikacijai įgyti.
  • Įgijusiems pagrindinį ar vidurinį išsilavinimą.
  • Neįgijusiems pagrindinio išsilavinimo.
  • Kurie yra mokęsi pagal specialiojo ugdymo programas.

Kam yra skirtas tęstinis profesinis mokymas?

  • Ne pirmajai kvalifikacijai įgyti.
  • Tobulinančiam turimą ar siekiančiam įgyti kitą kvalifikaciją.
  • Baigusiam tęstinio formaliojo profesinio mokymo programą ir (ar) nustatyta tvarka gavusiam jo įgytų kompetencijų įvertinimą, suteikiama atitinkamo lygio kvalifikacija.

Kiek pageidavimų galima pateikti pagrindinio ir papildomo priėmimo metu?

Pagrindinio priėmimo metu iki 3 pageidavimų, papildomo priėmimo – iki 2.