2016 m. balandžio 25 d. patvirtinti naujos redakcijos švietimo ir mokslo ministro įsakymai, susiję su formaliojo profesinio mokymo licencijuojama veikla.

Siekiant, kad būsimieji ir esantys profesinio mokymo teikėjai tinkamai pateiktų licencijuojamai formaliojo profesinio mokymo veiklai skirtus dokumentus, o Švietimo ir mokslo ministerija laiku ir tinkamai įvertintų pateiktus dokumentus ir priimtų reikiamus sprendimus, prašome nuo 2016 m. balandžio 26 d. Švietimo ir mokslo ministerijai teikti Paraišką dėl licencijos vykdyti formalųjį profesinį mokymą išdavimo (papildymo, patikslinimo) bei kitus dokumentus, kuriais vadovaujantis naudojamasi mokymo patalpomis formaliojo profesinio mokymo programai (programoms) vykdyti ir apsirūpinama kitais žmogiškaisiais ir materialiaisiais ištekliais pagal Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2016 m. balandžio 25 d. įsakymu Nr. V-370 „Dėl Paraiškos išduoti (papildyti, patikslinti) licenciją vykdyti formalųjį profesinį mokymą formos patvirtinimo“ patvirtintą formą.

Kad būtų paspartintas licencijų vykdyti formalųjį profesinį mokymą išdavimas, asmeniui, siekiančiam gauti (papildyti, patikslinti) licenciją, suteikiama galimybė vieną kartą kreiptis į Švietimo ir mokslo ministeriją dėl ekspertizės atlikimo ir licencijos išdavimo. Ekspertizė – išankstinis pasirengimo vykdyti mokymo programą (programas) vertinimas – atliekama vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2016 m. balandžio 25 d. įsakymu Nr. V-371 „Dėl Pasirengimo vykdyti formaliojo profesinio mokymo programas ekspertizės atlikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.