I skyrius. Bendrosios nuostatos

 1. Bendrojo priėmimo į pirminio ir tęstinio profesinio mokymo programas 2018 m. tvarkos aprašas nustato Lietuvos Respublikos teisės aktų, reglamentuojančių priėmimą į profesinio mokymo įstaigas, įgyvendinimo tvarką.
 2. Į Lietuvos profesinio mokymo įstaigas priimami asmenys (Profesinio mokymo įstatymo 6 str. 1 dalis):
 • ne jaunesni kaip 14 metų;
 • neįgiję pagrindinio išsilavinimo;
 • įgiję pagrindinį ar vidurinį išsilavinimą;
 • kurie yra mokęsi pagal specialiojo ugdymo programas.
 1. Bendrąjį priėmimą į pirminio ir tęstinio profesinio mokymo programas organizuoja ir vykdo Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacija bendrajam priėmimui organizuoti (LAMA BPO), vadovaudamasi švietimo ir mokslo ministro 2018 m. balandžio 5 d. įsakymu Nr. V-322 jai suteiktu įgaliojimu.
 2. Stojamosios įmokos ir mokesčio už prašyme nurodytų pageidavimų koregavimą 2018 m. mokėti nereikia. .
 3. Priėmę kvietimą mokytis asmenys turi sudaryti profesinio mokymo sutartį su pasirinkta profesinio mokymo įstaiga. Nesudarius profesinio mokymo sutarties per nurodytą laiką, kvietimas mokytis anuliuojamas, atsilaisvinusios lėšos perkeliamos į kitą priėmimo etapą, o po paskutiniojo etapo grąžinamos valstybei. Studijų sutarties sudarymo procedūra aprašyta kiekvienos aukštosios mokyklos priėmimo taisyklėse, kurios pateikiamos ir tinklalapyje www.lamabpo.lt. Jei pateikus originalius dokumentus aptinkama registracijos metu deklaruotų duomenų neatitikčių, kvietimas anuliuojamas ir sutartis nesudaroma. Tais atvejais, kai sutarties sudaryti atvyksta stojančiojo įgaliotas asmuo, jis privalo turėti notaro patvirtintą stojančiojo raštišką įgaliojimą. Po sutarties sudarymo laikoma, kad stojantysis yra priimtas mokytis profesinio mokymo įstaigoje ir nuo rugsėjo 1 d. įgyja mokinio statusą.
 4. Priėmimo tvarkos aprašas parengtas vadovaujantis šiais teisės aktais:
 • LR Profesinio mokymo įstatymu;
 • LR švietimo ir mokslo ministro 2018 m. balandžio 5 d. įsakymu Nr. V-322 „Dėl priėmimo į valstybinę ir savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklą, profesinio mokymo įstaigą bendrųjų kriterijų sąrašo patvirtinimo“ ir jo pakeitimais;
 • LR švietimo ir mokslo ministro 2018 m. balandžio 5 d. įsakymu Nr. V-323 „Dėl 2018 m. bendrojo priėmimo į formaliojo profesinio mokymo programas terminų patvirtinimo“;
 • LR švietimo ir mokslo ministro 2018 m. kovo 28 d. įsakymu Nr. V-289 „ Dėl asmenų, pageidaujančių mokytis pagal pirminio arba tęstinio profesinio mokymo programas, bendrojo priėmimo į valstybinę ar savivaldybės arba nevalstybinę profesinio mokymo įstaigą tvarkos aprašo patvirtinimo“ ir jo pakeitimais;
 • Valstybės finansuojamų ir nefinansuojamų profesinio mokymo vietų skaičiumi, švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka patvirtintu pagal savivaldybes, Lietuvos švietimo klasifikatoriuje apibrėžiamas švietimo sritis ir profesinio mokymo formas, profesinio mokymo įstaigas ir kvalifikacijas, įvertinus nacionalinės žmogiškųjų išteklių stebėsenos informaciją ir sektorinių profesinių komitetų siūlymus dėl galimybių vykdyti profesinį mokymą pameistrystės būdu.
 1. Informaciją apie bendrąjį priėmimą el. paštu, telefonu arba tiesioginių konsultacijų metu teikia LAMA BPO konsultantai. Aktualiais klausimais taip pat konsultuoja profesinio mokymo įstaigos ir Švietimo ir mokslo ministerija.

II skyrius. Mokymo programos ir mokymo formos

 1. Lietuvos profesinio mokymo įstaigose vykdomas formalusis pirminis ir tęstinis profesinis mokymas. Neįgijusiems pagrindinio išsilavinimo sudaromos galimybės tęsti mokymąsi pagal pagrindinio ugdymo programą. Įgiję pagrindinį išsilavinimą asmenys gali rinktis mokymąsi pagal profesinio mokymo programą arba kartu mokytis ir pagal vidurinio ugdymo programą. Bendrasis priėmimas 2018 m. vykdomas į pirminį ir tęstinį profesinį mokymą (LR profesinio mokymo įstatymo 2–13 str.).
 2. Profesinis mokymas yra pirminis ir tęstinis, šios rūšys skiriasi intensyvumu ir metine mokymosi apimtimi. Pirminio profesinio mokymo programos vienų metų įprastinė apimtis yra 60 mokymosi kreditų, bet ne mažiau kaip 30 mokymosi kreditų (LR profesinio mokymo įstatymo 13 str.).
 3. Mokiniai profesinėje mokymo įstaigoje mokosi pagal formaliojo profesinio mokymo programas. Profesinio mokymo programa – formalizuota švietimo programa, kurios turiniu, perteikimo būdais ir metodais siekiama suteikti reikalingas kompetencijas pagal profesinį standartą. (LR profesinio mokymo įstatymo 2, 13 str.).
 4. Išsamesnės informacijos apie kiekvienos mokymo programos turinį, sandarą, formą, trukmę ir programą administruojantį profesinės mokymo įstaigos padalinį galima rasti profesinio mokymo įstaigų priėmimo taisyklėse, kurios pateikiamos šių mokyklų interneto tinklalapiuose, LAMA BPO interneto tinklalapyje lamabpo.lt, taip pat Švietimo ir mokslo ministerijos tinklalapyje www.aikos.smm.lt. Formaliojo profesinio mokymo programos, kvalifikacijos, profesiniai standartai registruojami Studijų, mokymo programų ir kvalifikacijų registre. Formaliojo profesinio mokymo programos turi atitikti profesinius standartus, jos turi būti suderintos su profesiniais standartais ne vėliau kaip per 12 mėnesių nuo profesinio standarto patvirtinimo ar pakeitimo dienos, profesinio mokymo įstaiga turi turėti licenciją programai vykdyti.
 5. Stojantieji gali teikti prašymus į 72 profesinio mokymo įstaigas. Mokymo programų, į kurias priimama per bendrąjį priėmimą, sąrašas skelbiamas LAMA BPO interneto tinklalapyje www.lamabpo.lt.

III skyrius. Stojančiųjų užsiregistravimas ir prašymų mokytis teikimas

 1. Prašymai priimti ir informacija apie priėmimo rezultatus teikiami per LAMA BPO tinklalapį www.lamabpo.lt prisijungus prie Bendrojo priėmimo informacinės sistemos (BPIS).
 2. Registruodamasis Bendrojo priėmimo informacinėje sistemoje (BPIS) asmenys pateikia vardą, pavardę, asmens kodą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą ir pasirenka prisijungimo prie Sistemos slaptažodį. Specialiųjų ugdymosi poreikių dėl intelekto sutrikimo turinčius Stojančiuosius, laisvės atėmimo vietose mokomus Stojančiuosius ir asmenis, mokomus pagal Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis įgyvendinamus projektus, į Sistemą registruoja profesinio mokymo įstaigos pagal Stojančiųjų tiesiogiai joms pateiktus prašymus.
 3. Bendrasis priėmimas į profesinio mokymo įstaigas vyksta pagal vienodos formos prašymą, užpildomą Bendrojo priėmimo informacinėje sistemoje. Stojančiojo prašyme pagrindinio priėmimo metu 2018 m. gali būti iki 3 pageidavimų, papildomo priėmimo prašyme – iki 2 pageidavimų (2 priedas). Prašyme gali būti įrašomi pageidavimai mokytis valstybės finansuojamose ir nefinansuojamose vietose, informacija apie asmens specialiuosius ugdymo poreikius, bendrabučio poreikį, turimą darbą ar ketinimą įsidarbinti.
 4. Bendrąjį priėmimą sudaro pagrindinis ir papildomas priėmimas (1 priedas). Pagrindinis priėmimas vykdomas dviem etapais: po pirmojo etapo dar galima keisti pageidavimų eiliškumą ir vėl konkuruoti dėl vietų, likusių po pirmojo etapo studijų sutarčių sudarymo. Papildomas priėmimas vykdomas tik tose švietimo srityse, kuriose po pagrindinio priėmimo liko laisvų vietų. Jam teikiamas naujas prašymas (iki 2 pageidavimų). Užpildytą prašymą Stojantysis gali atsispausdinti nustatyta prašymo forma.
 5. Pageidavimu laikoma konkrečios profesinės mokymo įstaigos mokymo programa, pasirinkta mokytis valstybės finansuojamoje ar nefinansuojamoje vietoje. Pageidavime nurodoma profesinio mokymo įstaiga, mokymo programos kodas ir pavadinimas bei finansavimo pobūdis.
 6. Pagrindinio priėmimo prašymus pateikti ir koreguoti galima nuo 2018-06-01 iki 2018-07-02 d. neįgijusiems vidurinio išsilavinimo ir iki 2018-08-01 d. – įgijusiems vidurinį išsilavinimą ir neįgijusiems vidurinio išsilavinimo. Iki pagrindinio priėmimo prašymų teikimo pabaigos stojantysis gali koreguoti prašyme nurodytų tinkamumo atitiktį praėjusių pageidavimų eiliškumą. Papildomo priėmimo metu teikiamas naujas prašymas (nuo 2018-08-13 iki 2018-08-30 neįgijusiems vidurinio išsilavinimo ir iki 2018-08-28 – įgijusiems vidurinį išsilavinimą). Jei prašymas koreguojamas kelis kartus, galioja paskutinė koreguoto prašymo versija.
 7. Stojantieji, įgiję kvalifikaciją pagal pirminio profesinio mokymo programą, išskyrus tuos, kurie įgijo kvalifikaciją kartu su pagrindiniu išsilavinimu ir nuosekliai mokydamiesi (arba nenutraukę mokymosi) įgijo kitą kvalifikaciją kartu su viduriniu išsilavinimu, taip pat Stojantieji, turintys aukštojo mokslo kvalifikaciją ir siekiantys mokytis valstybės finansuojamoje profesinio mokymo vietoje, priimami tik į tęstinio profesinio mokymo programas.
 8. Kiekvienam internetu prašymą pateikusiam asmeniui siunčiami elektroniniai laiškai apie kvietimą mokytis ir kita svarbi informacija (žr. XII skyrių), jeigu stojantysis pateikė teisingą elektroninio pašto adresą. LAMA BPO neprisiima atsakomybės dėl to, ar pranešimas pasieks adresatą dėl adresato naudojamų elektroninio pašto nustatymų. Tikslią informaciją stojantysis visada gali rasti prisijungęs prie Bendrojo priėmimo informacinės sistemos (BPIS).

IV skyrius. Elektroninis stojančiųjų duomenų teikimas

 1. Duomenys apie asmens mokymosi pasiekimus Sistemoje gaunami iš Mokinių registro ir Diplomų, atestatų ir kvalifikacijos pažymėjimų registrų automatiniu būdu įgijusių išsilavinimą 2010 m. ir vėliau (išskyrus baigusius tarptautinio bakalaureato diplomo programą). Tais atvejais, kai minėtų duomenų minėtuose registruose nėra, asmuo informuojamas, kad privalo Bendrojo priėmimo informacinėje sistemoje (BPIS) pateikti dokumentų apie turimus mokymosi pasiekimus kopijas. Jeigu asmens pateikti dokumentai yra kita pavarde, nei įrašyta jo tapatybę patvirtinančiame dokumente, asmuo privalo BPIS pateikti dokumento, patvirtinančio išsilavinimo dokumente nurodytos pavardės keitimą, kopiją.
 2. Prašyme taip pat turi būti pateikiama informacija apie asmens specialiuosius ugdymosi poreikius, jeigu jų turi, sveikatos atitiktį mokytis pagal atitinkamą programą. Asmeniui suteikiama galimybė nurodyti bendrabučio poreikį, turimą darbą ar ketinimą įsidarbinti ir kitą jam aktualią informaciją.
 3. Stojančiųjų prisegtų dokumentų kopijų tvirtinimo metu LAMA BPO konsultantams kilus abejonių dėl dokumentų tikrumo arba aptikus prisegtų dokumentų ir iš duomenų bazių gautų duomenų neatitikčių, stojantysis gali būti paprašytas pristatyti originalius dokumentus į LAMA BPO centrinę būstinę Kaune (žr. XII skyrių).

V skyrius. Stojančiojo papildomo tinkamumo mokytis pagal tam tikrą programą vertinimas

 1. Stojančiojo papildomo tinkamumo mokytis pagal tam tikrą Programą įvertinimo poreikį nustato ir Testų rengimą koordinuoja Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centras. Testus rengia juos naudoti numačiusios ir Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centro pritarimą gavusios profesinio mokymo įstaigos pagal Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centro nustatytą tvarką.
 2. Testą, patikrinantį Stojančiojo gebėjimą mokytis pagal Programą, skirtą Stojantiesiems, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, profesinio mokymo įstaiga  privalo raštu suderinti su Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centru, jei tokio testo naudojimui profesinio mokymo įstaiga gavo Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centro pritarimą.
 3. Tais atvejais, kai yra nustatytas reikalavimas papildomai vertinti Stojančiojo tinkamumą, Testą turi atlikti visi Stojantieji į tokią Programą. LAMA BPO informacinėje sistemoje pateikiama informacija apie Programose numatytus Testus ir testavimo datos, ir vietos pasirinkimo galimybes.
 4. Nustačius Stojančiojo tinkamumą Programai po papildomo vertinimo pagal atlikto Testo rezultatus, tinkamumą pripažįsta visos atitinkamą Programą įgyvendinančios profesinio mokymo įstaigos. Rezultatai apie Stojančiojo tinkamumą paskelbiami Sistemoje ir apie juos informuojamas Stojantysis nustatyta tvarka.

VI skyrius. Priėmimo į profesinį mokymą pameistrystės forma sąlygos

 1. Mokytis pameistrystės forma Stojantieji priimami į Programas, kuriose nurodyta galimybė mokytis pameistrystės forma. Priėmimas vykdomas Aprašo III–VI skyriuose nustatyta tvarka.
 2. Įmonė, įstaiga, organizacija, kuriai profesinis mokymas nėra pagrindinė veikla, ūkininkas, laisvasis mokytojas pameistrį iš tinkamais mokytis pripažintų Stojančiųjų gali atsirinkti patys, tai raštu suderinę su Kvalifikacijų ir profesinio mokymo centru, arba jų prašymu profesinio mokymo įstaiga pameistriui atrinkti gali naudoti Testą.
 3. Priėmimas mokytis pameistrystės forma įteisinamas trišale profesinio mokymo įstaigos, Stojančiojo ir įmonės, įstaigos, organizacijos, kuriai profesinis mokymas nėra pagrindinė veikla, ūkininko, laisvojo mokytojo profesinio mokymo sutartimi.
 4. Su priimtu mokytis į profesinį mokymą, organizuojamą pameistrystės forma, asmeniu įmonė, įstaiga, organizacija, kuriai profesinis mokymas nėra pagrindinė veikla, ūkininkas, laisvasis mokytojas privalo sudaryti pameistrystės darbo sutartį.
 5. Mokytis į profesinį mokymą pameistrystės forma priimami  Stojantieji, ne jaunesni nei 16 m.

VII skyrius. Konkursinio balo nustatymas ir konkursinių eilių sudarymas

 1. Konkursinė eilė sudaroma, kai stojančiųjų į formaliojo profesinio mokymo programą yra daugiau negu valstybės finansuojamų ar nefinansuojamų vietų.
 2. Stojančiųjų į profesinio mokymo valstybės finansuojamas ir nefinansuojamas vietas eilė (toliau – Stojančiųjų eilė) Sistemoje sudaroma mažėjimo pagal pirmumo kriterijus, nustatytus vadovaujantis Kriterijų sąrašo reikalavimais ir Stojančiųjų konkursinį balą, tvarka.
 3. Eilės sudarymo metu pirmumo teisę turi šie asmenys:
  1. įgyti pirmosios kvalifikacijos teisę į valstybės finansavimą turintys asmenys;
  2. asmenys, kurie profesinio mokymo įstaigoje tais pačiais metais baigė pagrindinio ugdymo programą su ikiprofesinio mokymo dalyku;
  3. asmenys, kurie dėl sveikatos būklės negali dirbti darbo pagal anksčiau įgytą kvalifikaciją;
  4. asmenys, turintys aukštesnius  mokymosi pasiekimų rezultatus.
 4. Stojantysis Bendrojo priėmimo informacinėje sistemoje gali pasitikrinti konkursinį balą pagal kiekvieną iš jo prašyme nurodytų pageidavimų. Pastebėjęs klaidų, jis gali raštu teikti apeliaciją LAMA BPO ne vėliau kaip 24 val. iki bendrojo priėmimo prašymų pateikimo galutinio termino. Stojančiojo konkursinį balą sudaro pagrindinio (kai stojama į III kvalifikacijų lygio profesinio mokymo Programą arba IV kvalifikacijų lygio profesinio mokymo Programą, skirtą ir viduriniam išsilavinimui įgyti) arba vidurinio išsilavinimo (kai stojama į IV kvalifikacijų lygio profesinio mokymo Programą tik profesinei kvalifikacijai įgyti) mokymosi pasiekimus įteisinančiame dokumente įrašytų dalykų įvertinimų ir nustatyta tvarka perskaičiuotų brandos egzaminų įvertinimų aritmetinis vidurkis. Programose, kuriose reikšmingos Stojančiųjų tam tikrų dalykų žinios, profesinio mokymo įstaigoms, gavus raštišką Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centro pritarimą ir apie tai informavus LAMA BPO, vietoje visų dalykų įvertinimų vartojamas tam tikrų dalykų metinių įvertinimų ir perskaičiuotų brandos egzaminų įvertinimų aritmetinis vidurkis.
 5. Apskaičiuojant konkursinį balą mokyklinio brandos egzamino įvertinimui taikomas koeficientas 1,2, valstybinio brandos egzamino įvertinimui, pateiktam šimtabalėje skalėje, taikomas koeficientas 0,3.
 6. Tais atvejais, kai Stojančiųjų konkursinis balas yra vienodas šimtųjų tikslumu, aukštesnius Stojančiųjų eilės rezultatus turinčiu laikomas tas Stojantysis, kuris turi daugiau aukštesnių atskirų dalykų įvertinimų.
 7. Mokytis iš Stojančiųjų eilės kviečiamas Plane nustatytas asmenų skaičius.

VIII skyrius. Priėmimas mokytis į valstybės nefinansuojamas formaliojo profesinio mokymo vietas valstybinėse profesinio mokymo įstaigose

 1. Stojančiųjų į valstybės nefinansuojamas formaliojo profesinio mokymo vietas valstybinėse profesinio mokymo įstaigose teisės ir pareigos (išskyrus mokestį už mokslą) bei jiems keliami reikalavimai yra tokie patys kaip Stojančiųjų į valstybės finansuojamas profesinio mokymo vietas.
 2. Į valstybės nefinansuojamas formaliojo profesinio mokymo vietas priimami teisės į valstybės finansuojamą profesinio mokymo vietą neturintys asmenys ir asmenys, turintys šią teisę, bet pildydami Prašymą pasirinkę nefinansuojamą vietą.
 3. Konkursinė eilė į Programų valstybės nefinansuojamas vietas sudaroma ir konkursinis balas skaičiuojamas vadovaujantis ta pačia tvarka.
 4. Bendras priimtų Stojančiųjų, siekiančių mokytis valstybės finansuojamose ir nefinansuojamose vietose, skaičius turi atitikti profesinio mokymo įstaigai švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka skirtą bendrą vietų skaičių.

IX skyrius. Pagrindinis priėmimas

 1. Pasibaigus prašymų teikimo terminui ir stojančiajam nustačius Sistemoje prioriteto tvarka savo Pageidavimus, nuo liepos 3 d. stojantiesiems, neįgijusiems vidurinio išsilavinimo, ir nuo rugpjūčio 2 d. stojantiesiems, įgijusiems vidurinį išsilavinimą ir neįgijusiems vidurinio išsilavinimo, siunčiamas kvietimas mokytis arba neigiamas atsakymas.
 2. Nuo to, kaip stojantysis išdėlioja savo prioritetus, priklauso, kur jis bus pakviestas mokytis, todėl būtina, kad prioritetai būtų sudėlioti nuo labiausiai pageidaujamo iki mažiausiai pageidaujamo – prioritetų mažėjimo tvarka. To nepadarius Stojančiajam prioritetiškumas nustatomas pagal Prašyme išdėstytą Pageidavimų seką aukštesnį prioritetą suteikiant valstybės finansuojamų vietų pageidavimams, kuriems jis pripažintas tinkamu.
 3. Pirmajame pagrindinio priėmimo etape tenkinama tiek prašymų, kiek leidžia tai švietimo sričiai, mokyklai ar kvalifikacijai skirtų valstybės biudžeto lėšų apimtis ir nustatytas valstybės nefinansuojamų vietų skaičius.
 4. Antrajame etape asmuo:
 • gali pretenduoti tiek į valstybės finansuojamą, tiek į valstybės nefinansuojamą studijų vietą, jeigu pirmojo etapo metu sudarė valstybės nefinansuojamų studijų sutartį profesinio mokymo įstaiga;
 • gali pretenduoti tiek į valstybės finansuojamą, tiek į valstybės nefinansuojamą vietą, jeigu negavo jokio kvietimo;
 • gali pretenduoti tik į valstybės nefinansuojamą vietą, jeigu pirmajame etape sudarė valstybės finansuojamų ar valstybės nefinansuojamų mokymosi sutartį su profesinio mokymo įstaiga.
 1. Baigiantis antrajam bendrojo priėmimo etapui, stojančiajam, atsižvelgus į jo rezultatus ir prašyme nurodytus prioritetus, rugpjūčio 6 d. iki 17 val. pateikiamas vienas kvietimas užimti po mokymosi vietą profesinio mokymo įstaigoje, jeigu stojantysis pageidavimų sąraše jas nurodė, arba pateikiamas neigiamas atsakymas. Pakviestieji turi ne vėliau kaip rugpjūčio 10 d. 17 val. atvykti į atitinkamą profesinio mokymo įstaigą sudaryti mokymosi sutarties. Per pagrindinį priėmimą pakviesti asmenys, priėmę kvietimą, pasirinktai profesinio mokymo įstaigai jos nustatyta tvarka turi pirmajame etape iki liepos 12d., antrajame etape – iki rugpjūčio 10 d. (neįgiję vidurinio išsilavinimo ir įgiję vidurinį išsilavinimą) pateikti priėmimui įforminti būtinus dokumentus ir sudaryti mokymo sutartį.

X skyrius. Papildomas priėmimas

 1. Pasibaigus pagrindiniam priėmimui, į laisvas valstybės finansuojamas Programų, kurios pagrindinio priėmimo metu nesurinko planuoto Stojančiųjų skaičiaus, vietas rugpjūčio 13 d. skelbiamas papildomas priėmimas. Jame gali dalyvauti ir tie asmenys, kurie nebuvo užsiregistravę BPIS iki rugpjūčio 1 d. Papildomame priėmime asmuo gali pretenduoti tiek į valstybės finansuojamą, tiek į valstybės nefinansuojamą mokymo vietą, jeigu jis negavo arba nepriėmė jokio kvietimo mokytis.
 2. Šiame etape stojantieji registruoja atnaujintus prašymus arba teikia naujus prašymus, jeigu nedalyvavo pagrindiniame priėmime, priimti mokytis į programas, kuriose dar liko laisvų vietų. Galima nurodyti ne daugiau kaip 2 pageidavimus. Pagrindinio priėmimo metu pateikti Prašymai į papildomą priėmimą automatiškai neperkeliami. Priėmimas vyksta tokia pačia tvarka, kaip ir pagrindinio priėmimo metu.
 3. Per papildomą priėmimą pakviesti asmenys, priėmę kvietimą, pasirinktai profesinio mokymo įstaigai jos nustatyta tvarka turi iki rugsėjo 7 d. pateikti priėmimui įforminti būtinus dokumentus ir sudaryti mokymo sutartį.

XI skyrius. Asmenų, pagrindinį ar vidurinį išsilavinimą įgijusių užsienio šalių institucijose, ir užsienio lietuvių priėmimas

 1. Asmenys, išsilavinimą įgiję ne Lietuvos Respublikos mokyklose, ir kurių profesinis mokymas finansuojamas iš Lietuvos valstybės biudžeto, taip pat užsienio lietuviai priimami Švietimo ir mokslo ministerijos nustatyta tvarka.
 2. Asmenys, įgiję išsilavinimą užsienio šalių institucijose ir stojantys į Lietuvos profesinio mokymo įstaigas, privalo gauti savo išsilavinimo pripažinimą iš švietimo ir mokslo ministro įgaliotos institucijos.
 3. Asmenys, įgiję išsilavinimą užsienio šalių institucijose, teisės aktų nustatyta tvarka gali būti priimami konkurso būdu į valstybės finansuojamas studijų vietas arba valstybės nefinansuojamas vietas, jeigu jie yra:
  • Lietuvos Respublikos, kitų Europos Sąjungos valstybių narių ar Europos ekonominės erdvės valstybių piliečiai ir jų šeimos nariai;
  • turintys leidimą nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje užsienio valstybių, nesančių Europos Sąjungos ir kitų Europos ekonominės erdvės narėmis, piliečiai ir asmenys be pilietybės;
  • užsienio lietuviai.

XII skyrius. Informacijos teikimas

 1. Informaciją apie prašymų pateikimą internetu, apie dokumentų registravimą ir sutikrinimą, apie mokymąsi ir kitais svarbiais priėmimo klausimais teikia LAMA BPO ir profesinio mokymo įstaigos.
 2. Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacijos bendrajam priėmimui organizuoti (LAMA BPO) adresas: Studentų g. 54, LT–51424 Kaunas, tel. (8 37) 280 400, el. paštas profesinis@lamabpo.lt, interneto tinklalapis lamabpo.lt.
 3. Profesinio mokymo įstaigų adresai, telefonai, faksai, elektroninio pašto adresai ir interneto tinklalapiai nurodyti tinklalapyje lamabpo.lt.

XII skyrius. Asmens duomenų teikimas profesinio mokymo įstaigoms

 1. Stojančiųjų asmens duomenys tvarkomi pagal LAMA BPO BPIS nuostatus ir LAMA BPO asmens duomenų tvarkymo taisykles (toliau – Taisykles), užtikrinant nuo 2018 m. gegužės 25 d. įsigaliojančio Bendrojo duomenų apsaugos reglamento Nr. (ES) 2016/679 (toliau – Reglamento) ir LR asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo (toliau – ADTAĮ), kitų įstatymų bei teisės aktų, reglamentuojančių asmens duomenų tvarkymą ir apsaugą, laikymąsi ir įgyvendinimą. Asmens duomenys renkami Taisyklėse apibrėžtais tikslais ir tik tokios apimties, kokios reikia stojančiųjų atrankai ir studijų (mokymo) sutartims sudaryti bei tvarkomi su šiais tikslais suderintais būdais. Asmens duomenys tvarkomi, remiantis Reglamento 5-ojo straipsnio 1(e) punktu, numatančiu saugoti asmens duomenis ne ilgiau, nei tai numato atitinkamų asmens duomenų tvarkymo tikslai.
 2. LAMA BPO turi teisę teikti stojančiųjų asmens duomenis profesinio mokymo įstaigoms tvarkyti remiantis Reglamento 44-uoju straipsniu, užtikrinant atitinkamas saugumo priemones, numatytas Reglamento 45-ajame ir 46-ajame straipsniuose. Detalus duomenų sąrašas ir tvarkymo paskirtis pridėta šio dokumento 3-ajame priede.
 3. Stojančiajam paprašius pateikti informaciją apie jo tvarkomus asmens duomenis LAMA BPO arba profesinio mokymo įstaiga turi nedelsiant stojančiajam suteikti visą tikslią informaciją, kokie ir kokiais tikslais yra tvarkomi stojančiojo asmens duomenys.
 4. Stojančiajam paprašius panaikinti LAMA BPO ar profesinio mokymo įstaigoje tvarkomus duomenis, LAMA BPO ar profesinio mokymo įstaiga turi nedelsiant panaikinti stojančiojo asmens duomenis, jei saugoti asmens duomenų nenumato jų tvarkymo tikslas ar galiojantys teisės aktai.

1 priedas. Bendrojo priėmimo datos

I.  Pagrindinį išsilavinimą įgijusiems ir pagrindinio išsilavinimo neįgijusiems asmenims, pageidaujantiems mokytis pagal formaliojo profesinio mokymo programas
Pagrindinis priėmimas I etapasVeiksmaiData
Stojančiųjų registracija ir prašymų mokytis pagal formaliojo profesinio mokymo programas pateikimas, duomenų ir dokumentų pateikimas LAMA BPO informacinėje sistemoje teisės aktų nustatyta tvarka. Stojančiųjų informavimas apie tinkamumą pasirinktoms programoms2018 m. birželio 1 d. – liepos 2 d.
Pageidavimų, kuriems stojantysis pripažintas tinkamu, eiliškumo nustatymas2018 m. birželio 1 d. – liepos 2 d.
Kvietimo mokytis pateikimas stojančiajam2018 m. liepos 3 d. – liepos 7 d.
Mokymo sutarčių su pakviestaisiais mokytis sudarymas profesinio mokymo įstaigose2018 m. liepos 9 d. – liepos 12 d.
 

Pagrindinis priėmimas II etapas

Stojančiųjų registracija ir prašymų mokytis pagal formaliojo profesinio mokymo programas pateikimas, duomenų ir dokumentų pateikimas LAMA BPO informacinėje sistemoje teisės aktų nustatyta tvarka. Stojančiųjų informavimas apie tinkamumą pasirinktoms programoms2018 m. liepos 13 d. – rugpjūčio1 d.
Pageidavimų, kuriems stojantysis pripažintas tinkamu, eiliškumo nustatymas2018 m. liepos 13 d. – rugpjūčio1 d.
Kvietimo mokytis pateikimas stojančiajam2018 m. rugpjūčio 2 d. – rugpjūčio 6 d.
Mokymo sutarčių su pakviestaisiais mokytis sudarymas profesinio mokymo įstaigose2018 m. rugpjūčio 7 d. – rugpjūčio 10 d.
Papildomas priėmimasStojančiųjų registracija ir prašymų mokytis pagal formaliojo profesinio mokymo programas pateikimas, duomenų ir dokumentų pateikimas LAMA BPO informacinėje sistemoje teisės aktų nustatyta tvarka. Stojančiųjų informavimas apie tinkamumą pasirinktoms programoms2018 m. rugpjūčio 13 d. – rugpjūčio 30 d.
Pageidavimų, kuriems stojantysis pripažintas tinkamu, eiliškumo nustatymas2018 m. rugpjūčio 13 d. – rugpjūčio 30 d.
Kvietimo mokytis pateikimas stojančiajam2018 m. rugpjūčio 30 d. – rugpjūčio 31 d.
Mokymo sutarčių su pakviestaisiais mokytis sudarymas profesinio mokymo įstaigose2018 m. rugsėjo 3 d. – rugsėjo 7 d.
II. Vidurinį išsilavinimą įgijusiems asmenims, pageidaujantiems mokytis pagal formaliojo profesinio mokymo programas
Pagrindinis priėmimasVeiksmaiData
Stojančiųjų registracija ir prašymų mokytis pagal formaliojo profesinio mokymo programas pateikimas, duomenų ir dokumentų pateikimas LAMA BPO informacinėje sistemoje teisės aktų nustatyta tvarka. Stojančiųjų informavimas apie tinkamumą pasirinktoms programoms2018 birželio 1 d. – rugpjūčio1 d.
Pageidavimų, kuriems stojantysis pripažintas tinkamu, eiliškumo nustatymas2018 m. birželio 1 d. – rugpjūčio1 d.
Kvietimo mokytis pateikimas stojančiajam2018 m. rugpjūčio 2 d. – rugpjūčio 6 d.
Mokymo sutarčių su pakviestaisiais mokytis sudarymas profesinio mokymo įstaigose2018 m. rugpjūčio 7 d. – rugpjūčio 10 d.
Papildomas priėmimasStojančiųjų registracija ir prašymų mokytis pagal formaliojo profesinio mokymo programas pateikimas, duomenų ir dokumentų pateikimas LAMA BPO informacinėje sistemoje teisės aktų nustatyta tvarka. Stojančiųjų informavimas apie tinkamumą pasirinktoms programoms2018 m. rugpjūčio 13 d. – rugpjūčio 28 d.
Pageidavimų, kuriems stojantysis pripažintas tinkamu, eiliškumo nustatymas2018 m. rugpjūčio 13 d. – rugpjūčio 28 d.
Kvietimo mokytis pateikimas stojančiajam2018 m. rugpjūčio 29 d. – rugpjūčio 31 d.
Mokymo sutarčių su pakviestaisiais mokytis sudarymas profesinio mokymo įstaigose2018 m. rugsėjo 3 d. – rugsėjo 7 d.
III.  Pagrindinį ir vidurinį išsilavinimą įgijusiems asmenims, pageidaujantiems mokytis pagal profesinio mokymo programas
Papildomas priėmimasVeiksmaiData
Stojančiųjų registracija ir prašymų mokytis pagal formaliojo profesinio mokymo programas pateikimas, duomenų ir dokumentų pateikimas LAMA BPO informacinėje sistemoje teisės aktų nustatyta tvarka. Stojančiųjų informavimas apie tinkamumą pasirinktoms programoms2018 m. lapkričio 14 d. – gruodžio 14 d.
Pageidavimų, kuriems stojantysis pripažintas tinkamu, eiliškumo nustatymas2018 m. gruodžio 17 d.
Kvietimo mokytis pateikimas stojančiajam2018 m. gruodžio 18 d.
Mokymo sutarčių su pakviestaisiais mokytis sudarymas profesinio mokymo įstaigose2018 m. gruodžio 19 d. – gruodžio 21 d.

3 priedas. Detalus duomenų, teikiamų trečiosioms šalims, sąrašas

Lentelėje pateiktas detalus duomenų, perduodamų trečiosioms šalims – duomenų valdytojams ir / arba tvarkytojams, sąrašas. Duomenų perdavimo paskirtis – stojančiųjų sąrašų pateikimas profesinio mokymo įstaigoms, registrams ir mokymo sutarties sudarymas.

Duomenys (pavadinimas)Trečioji šalis (aukštoji mokykla – duomenų valdytojas ir / arba tvarkytojas)
VARDAS
PAVARDĖ
GIMIMO DATA
ASMENS KODAS
PILIETYBĖ
IŠSILAVINIMAS
SVEIKATOS PAŽYMOS
DARBO STAŽAS
IŠSILAVINIMO INFORMACIJA SU PAŽYMIAIS PRISEGTOMIS BYLOMIS
ADRESAS
TELEFONAS
EL. PAŠTAS
PASIRINKTA PROGRAMA IR JOS FINANSAVIMO POBŪDIS
PASRINKTA PROGRAMA IR JOS KODAS
POREIKIS BENDRABUČIUI
VALSTYBĖ
PROGRAMOS VALSTYBINIS KODAS
INSTITUCIJOS KODAS
INSTITUCIJOS SKYRIAUS KODAS
Alytaus profesinio rengimo centras
Alytaus dailiųjų amatų mokykla
Viešoji įstaiga Daugų technologijos ir verslo mokykla
Simno žemės ūkio mokykla
Anykščių technologijos mokykla
Biržų technologijų ir verslo mokymo centras
Druskininkų amatų mokykla
Viešoji įstaiga Elektrėnų profesinio mokymo centras
Jonavos politechnikos mokykla
Joniškio žemės ūkio mokykla
Smalininkų technologijų ir verslo mokykla
Kaišiadorių technologijų ir verslo mokykla
Kauno technikos profesinio mokymo centras
Kauno taikomosios dailės mokykla
Kauno statybos ir paslaugų mokymo centras
Kauno maisto pramonės ir prekybos mokymo centras
Kauno informacinių technologijų mokykla
Kauno buitinių paslaugų ir verslo mokykla
Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centras
Vilkijos žemės ūkio mokykla
Kėdainių profesinio rengimo centras
Viešoji įstaiga Kelmės profesinio rengimo centras
Viešoji įstaiga Klaipėdos laivų statybos ir remonto mokykla
Klaipėdos turizmo mokykla
Klaipėdos technologijų mokymo centras
Klaipėdos paslaugų ir verslo mokykla
Klaipėdos laivininkų mokykla
Klaipėdos Ernesto Galvanausko profesinio mokymo centras
Viešoji įstaiga Kretingos technologijos ir verslo mokykla
Kupiškio technologijos ir verslo mokykla
Veisiejų technologijos ir verslo mokykla
Marijampolės profesinio rengimo centras
Mažeikių politechnikos mokykla
Viešoji įstaiga Alantos technologijos ir verslo mokykla
Žeimelio žemės ūkio mokykla
Viešoji įstaiga Panevėžio profesinio rengimo centras
Panevėžio Margaritos Rimkevičaitės paslaugų ir verslo mokykla
Joniškėlio Igno Karpio žemės ūkio ir paslaugų mokykla
Plungės technologijų ir verslo mokykla
Radviliškio technologijų ir verslo mokymo centras
Viešoji įstaiga Raseinių technologijos ir verslo mokykla
Rokiškio technologijos, verslo ir žemės ūkio mokykla
Dieveniškių technologijų ir verslo mokykla
Viešoji įstaiga Šiaulių darbo rinkos mokymo centras
Šiaulių profesinio rengimo centras
Viešoji įstaiga Kuršėnų politechnikos mokykla
Šilutės žemės ūkio mokykla
Šilutės turizmo ir paslaugų verslo mokykla
Skuodo kaimo verslų, amatų ir paslaugų mokykla
Švenčionių profesinio rengimo centras
Tauragės profesinio rengimo centras
Viešoji įstaiga Telšių regioninis profesinio mokymo centras
Viešoji įstaiga Amatų mokykla „Sodžiaus meistrai“
Aukštadvario žemės ūkio mokykla
Ukmergės technologijų ir verslo mokykla
Utenos regioninis profesinio mokymo centras
Varėnos technologijos ir verslo mokykla
Vilniaus turizmo ir prekybos verslo mokykla
Vilniaus technologijų mokymo ir reabilitacijos centras
Vilniaus technologijų ir verslo profesinio mokymo centras
Vilniaus paslaugų verslo darbuotojų profesinio rengimo centras
Vilniaus komunalinių paslaugų mokykla
Vilniaus geležinkelio transporto ir verslo paslaugų mokykla
Vilniaus automechanikos ir verslo mokykla
Viešoji įstaiga Vilniaus Žirmūnų darbo rinkos mokymo centras
Viešoji įstaiga Vilniaus statybininkų rengimo centras
Viešoji įstaiga Vilniaus Jeruzalės darbo rinkos mokymo centras
Mokykla „Art of Beauty“
Vilniaus technologijų, verslo ir žemės ūkio mokykla
Visagino technologijos ir verslo profesinio mokymo centras
Zarasų žemės ūkio mokykla
Vilniaus Verkių mokykla-daugiafunkcis centras
Nacionalinė Mikalojaus Konstantino Čiurlionio menų mokykla
Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegija
Švietimo informacinių technologijų centras (mokinių registras)