Profesinio mokymo turinys formuojamas kompetencijų ir mokymo tikslų pagrindu. Rengdamos mokymo programas, profesinio mokymo įstaigos kartu su darbdavių atstovais, vadovaujasi atitinkamu profesinio rengimo standartu bei Švietimo ir mokslo ministerijos nustatytais bendraisiais reikalavimais. Profesinio mokymo programą sudaro dvi dalys: bendra ir pasirenkamoji. Bendra – bendri reikalavimai visai šaliai, kuriuose nustatoma profesinės veiklos sritis, kompetencijos, mokymo tikslai ir vertinimo nuostatos. Pasirenkamoji apima mokymo metodus, bendrakultūrinių dalykų programas, mokymo priemones ir pan. Praktiniam mokymui skiriama 60-70 proc. viso profesijos dalykams skirto laiko. Paprastai praktinis mokymas vykdomas mokyklos bazėje ir įmonėje. Maždaug trečdalis profesinio mokymo įstaigų vykdo profesinio mokymo programas, pritaikytas neįgaliesiems. Mokiniams, pasirinkusiems profesinį mokymą, sudaromos galimybės greta kvalifikacijos įgyti pagrindinį ar vidurinį išsilavinimą. Mokiniai, įgiję vidurinį išsilavinimą, gali toliau mokytis Lietuvos aukštosiose mokyklose pagal universitetinių ir koleginių studijų programas. Pažangiausiems profesinio mokymo absolventams arba absolventams, turintiems darbo patirties pagal įgytą kvalifikaciją, suteikiami papildomi balai stojant į aukštąsias mokyklas. Ateityje numatoma pereiti prie modulinių profesinio mokymo programų. Modulinio profesinio mokymo sistemai kurti šiuo metu įgyvendinamas nacionalinis projektas. Projekto metu numatyta sukurti modulinio profesinio mokymo koncepciją, programų rengimo metodiką, parengti 40 modulinių profesinio mokymo programų. Profesinio mokymo turinio pertvarka į modulinį profesinį mokymą palengvins kompetencijų, įgytu neformaliojo mokymosi ar savišvietos būdu, pripažinimą, ir kreditų perkėlimo sistemos įgyvendinimą.