Pirminis profesinis mokymas, skirtas pirmajai kvalifikacijai įgyti ir teikiamas ne jaunesniems kaip 14 metų asmenims:
– įgijusiems pagrindinį ar vidurinį išsilavinimą;
– neįgijusiems pagrindinio išsilavinimo;
– kurie yra mokęsi pagal specialiojo ugdymo programas.

Tęstinis profesinis mokymas:
– tęstinis profesinis mokymas yra skirtas ne pirmajai kvalifikacijai įgyti;
– asmeniui, tobulinančiam turimą ar siekiančiam įgyti kitą kvalifikaciją, ankstesnio mokymosi pasiekimai įskaitomi švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka;
– asmeniui, baigusiam tęstinio formaliojo profesinio mokymo programą ir (arba) nustatyta tvarka gavusiam jo įgytų kompetencijų įvertinimą, suteikiama atitinkamo lygio kvalifikacija.

Mokymąsis pagal atskirus profesinio mokymo programų modulius
Bendrojo ugdymo mokyklų 9–10 ir I–II, III–IV gimnazijos klasių mokiniai gali būti priimami mokytis pagal pirminio profesinio mokymo programų modulius, kuriuos baigus suteikiama kompetencija.
Mokinys kartu su savo bendrojo ugdymo mokykla ir profesinio mokymo įstaiga susidarys individualų mokymosi planą, kad būtų neviršytas maksimalus savaitinis pamokų skaičius. Abi mokyklos bendradarbiaudamos derins mokiniui palankų pamokų tvarkaraštį. Baigę modulius mokiniai gaus profesinę kompetenciją patvirtinantį pažymėjimą. Įgytos kompetencijos moksleiviui leis užsiimti atitinkama veikla, o mokantis toliau pagal tos pačios kvalifikacijos programą įgytos kompetencijos galės būti įskaitomos, tad sutrumpės profesinio mokymosi laikas.
Priėmimas vykdomas centralizuotai, mokiniai registruojasi ir prašymus pildo bendrojo priėmimo informacinėje sistemoje (BPIS). Plačiau skaitykite: Prašymo teikimo BPIS instrukcija.

Apie tolimesnį mokymąsi
Mokiniai, įgiję vidurinį išsilavinimą, gali toliau mokytis Lietuvos aukštosiose mokyklose pagal universitetinių ir koleginių studijų programas. Pažangiausiems profesinio mokymo absolventams arba absolventams, turintiems darbo patirties pagal įgytą kvalifikaciją, stojant į aukštąsias mokyklas suteikiama papildomų balų.