Nuo kokio amžiaus galima mokytis profesinio mokymo įstaigose?

Mokytis pagal profesinio mokymo programas priimami asmenys, ne jaunesni kaip 14 metų.

Kokie reikalavimai keliami asmenims, jaunesniems negu 16 metų?

Asmenys iki 16 metų amžiaus priimami mokytis tik į profesinio mokymo programas, kurios vykdomos kartu su bendrojo ugdymo programa.

 

Kada asmuo renkasi mokytis pagal pirminio profesinio mokymo programas?

Pirminio mokymo programos yra skirtos įgyti pirmajai kvalifikacijai. Greta kvalifikacijos galima įgyti pagrindinį arba vidurinį išsilavinimą.

Kada asmuo renkasi mokytis pagal tęstinio profesinio mokymo programas?

Tęstinio mokymo programos yra skirtos asmenims, jau turintiems vieną profesinę kvalifikaciją arba aukštąjį išsilavinimą.

Esu įgijęs (-us) bakalauro laipsnį, ar galiu pretenduoti į valstybės finansuojamą vietą?

Taip, galite, tačiau turėsite rinktis tik iš tęstiniam mokymui skirtų mokymo programų. Asmenims, valstybės finansuojamoje vietoje įgijusiems vieną aukštojo mokslo kvalifikaciją, informacinėje sistemoje pateikiamas valstybės finansuojamų tęstinio mokymo ir valstybės nefinansuojamų pirminio mokymo programų sąrašas.

Esu įgijęs (-us) bakalauro ir magistro kvalifikacinius laipsnius, ar galiu pretenduoti į valstybės finansuojamą vietą?

Deja, jau ne. Asmenims, valstybės finansuojamoje vietoje įgijusiems bakalauro ir magistro laipsnius, informacinėje sistemoje pateikiamas valstybės nefinansuojamų pirminio ir tęstinio mokymo programų sąrašas.

Turiu profesinę kvalifikaciją, ar galiu pretenduoti į valstybės finansuojamas profesinio mokymo programas?

Taip, galite. Asmenims, valstybės finansuojamoje vietoje įgijusiems vieną profesinę kvalifikaciją, informacinėje sistemoje pateikiamas valstybės finansuojamų (VF) tęstinio mokymo ir valstybės nefinansuojamų (VNF) pirminio mokymo programų sąrašas. Turintiems dvi ar daugiau kvalifikacijų – tik VNF mokymo programos.

Į kokio kvalifikacijos lygio programas galima pretenduoti renkantis profesinį mokymą?

Visose švietimo grandyse Lietuvoje teikiamos kvalifikacijos pagal veiklos, kurią atlikti yra pasirengęs kvalifikaciją įgijęs asmuo, sudėtingumą, savarankiškumą ir kintamumą, suskirstytos į 8 lygius. Profesinio mokymo programos apima II, III, IV kvalifikacinių lygių mokymo programas. Jei dar neturite pagrindinio išsilavinimo, Jums bus pasiūlytas II lygmuo, jei turite pagrindinį išsilavinimą – III lygmuo. Į IV lygmens programas galima pretenduoti jau turint vidurinį išsilavinimą.

Kaip sudaroma stojančiųjų konkursinė eilė stojant į profesinio mokymo įstaigas?

Stojančiojo konkursinį balą sudaro mokymosi pasiekimus, kurie nustatyti atitinkamoje programoje, įteisinančiame dokumente įrašytų visų dalykų įvertinimų, o stojant į programas, kuriose nustatytas reikalavimas turėti vidurinį išsilavinimą – ir perskaičiuotų brandos egzaminų įvertinimų aritmetinis vidurkis. Apskaičiuojant konkursinį balą mokyklinio brandos egzamino įvertinimui taikomas koeficientas 1,2, valstybinio brandos egzamino įvertinimui – koeficientas 2. Žr.: Švietimo, mokslo ir sporto ministro  įsakymo Nr. V-373 2022 m. kovo 22 d. suvestinės redakcijos V skyrių.

Kada galima teikti prašymą mokytis pagal profesinio mokymo programas?

Priėmimas mokytis pagal į formaliojo profesinio mokymo programas vykdomas centralizuotai, priėmimo datas įsakymu kasmet tvirtina  švietimo, mokslo, ir sporto ministras. Priėmimą sudaro pagrindinis priėmimas (žiemos ir vasaros etapai), papildomas priėmimas (vasaros pabaigoje) ir atsilaisvinusių mokymo vietų užpildymas prasidėjus mokymo procesui (šeši dviejų savaičių trukmės priėmimo etapai iki lapkričio 30 d.).