Kokio amžiaus asmenys priimami į profesinio mokymo įstaigas?

Mokytis priimami asmenys, ne jaunesni kaip 14 metų.

Kokie reikalavimai keliami asmenims nesulaukusiems 16 metų amžiaus?

Asmenys iki 16 metų priimami mokytis į formaliojo profesinio mokymo programas, įgyvendinamas kartu su pagrindinio ugdymo programos dalimi.

Kam yra skirtas pirminis profesinis mokymas?

 • Pirmajai kvalifikacijai įgyti.
 • Įgijusiems pagrindinį ar vidurinį išsilavinimą.
 • Neįgijusiems pagrindinio išsilavinimo.
 • Kurie yra mokęsi pagal specialiojo ugdymo programas.

Kam yra skirtas tęstinis profesinis mokymas?

 • Ne pirmajai kvalifikacijai įgyti.
 • Tobulinančiam turimą ar siekiančiam įgyti kitą kvalifikaciją.
 • Baigusiam tęstinio formaliojo profesinio mokymo programą ir (ar) nustatyta tvarka gavusiam jo įgytų kompetencijų įvertinimą, suteikiama atitinkamo lygio kvalifikacija.
 • Turinčiam aukštojo mokslo išsilavinimą.

Kam yra skirti profesinio mokymo programų moduliai?

Profesinio mokymo programų modulius gali rinktis asmenys, besimokantys bendrojo ugdymo įstaigose ar profesinio mokymo įstaigose 9 – 10 klasėse (tik pagal BU programą). Plačiau skaitykite: Besimokantiems bendrojo ugdymo įstaigoje

Laikoma, kad asmuo įgijo pirmąją kvalifikaciją, jeigu jis įgijo kvalifikaciją:

 • turėdamas tik pradinį ar pagrindinį išsilavinimą;
 • kartu su pagrindiniu išsilavinimu;
 • kartu su pagrindiniu išsilavinimu ir nuosekliai mokydamasis (arba nenutraukęs mokymosi) įgijo kitą kvalifikaciją kartu su viduriniu išsilavinimu;
 • kartu su viduriniu išsilavinimu;
 • turėdamas tik vidurinį išsilavinimą.

Kokio lygio programas gali rinktis stojantieji?

Stojantieji gali rinktis I II III IV ir V lygio programas.

Kiek pageidavimų galima pateikti pagrindinio ir papildomo priėmimo metu?

Prašyme Stojantysis įrašo iki 3 Pageidavimų į valstybės finansuojamą ar nefinansuojamą vietas, vykstant papildomam priėmimui – iki 2.