Kokio amžiaus asmenys priimami į profesinio mokymo įstaigas?

Mokytis priimami asmenys, ne jaunesni kaip 14 metų.

Kokie reikalavimai keliami asmenims nesulaukusiems 16 metų amžiaus?

Asmenys iki 16 metų priimami mokytis į formaliojo profesinio mokymo programas, įgyvendinamas kartu su pagrindinio ugdymo programos dalimi.

Kam yra skirtas pirminis profesinis mokymas?

  • Pirmajai kvalifikacijai įgyti.
  • Įgijusiems pagrindinį ar vidurinį išsilavinimą.
  • Neįgijusiems pagrindinio išsilavinimo.
  • Kurie yra mokęsi pagal specialiojo ugdymo programas.

Kam yra skirtas tęstinis profesinis mokymas?

  • Ne pirmajai kvalifikacijai įgyti.
  • Tobulinančiam turimą ar siekiančiam įgyti kitą kvalifikaciją.
  • Baigusiam tęstinio formaliojo profesinio mokymo programą ir (ar) nustatyta tvarka gavusiam jo įgytų kompetencijų įvertinimą, suteikiama atitinkamo lygio kvalifikacija.
  • Turinčiam aukštojo mokslo išsilavinimą.

Kokio lygio programas gali rinktis stojantieji?

Stojantieji gali rinktis II, III, IV ir V lygio programas.

Kiek pageidavimų galima pateikti pagrindinio ir papildomo priėmimo metu?

Prašyme Stojantysis įrašo iki 3 Pageidavimų į valstybės finansuojamą ar nefinansuojamą vietas, vykstant papildomam priėmimui – iki 2.

Kaip sudaroma stojančiųjų į profesinio mokymo valstybės finansuojamas vietas eilė?

Stojančiųjų į profesinio mokymo valstybės finansuojamas vietas eilė (toliau – Stojančiųjų eilė) Sistemoje sudaroma mažėjimo pagal Stojančiųjų konkursinį balą ir pirmumo kriterijus, nustatytus vadovaujantis Kriterijų sąrašo reikalavimais, tvarka.

Stojančiojo konkursinį balą sudaro mokymosi pasiekimus, kurie nustatyti atitinkamoje Programoje, įteisinančiame dokumente įrašytų visų dalykų įvertinimų (penkių balų sistemos pažymiai dvigubinami), o stojant į Programas, kuriose nustatytas reikalavimas turėti vidurinį išsilavinimą, – ir Aprašo 33 punkte nustatyta tvarka perskaičiuotų brandos egzaminų įvertinimų aritmetinis vidurkis. Programose, kuriose reikšmingos Stojančiųjų tam tikrų dalykų žinios, profesinio mokymo įstaigoms, gavus raštišką Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centro pritarimą ir apie tai informavus LAMA BPO, vietoje visų dalykų įvertinimų naudojamas tam tikrų dalykų metinių įvertinimų ir perskaičiuotų brandos egzaminų įvertinimų aritmetinis vidurkis.

Apskaičiuojant konkursinį balą mokyklinio brandos egzamino įvertinimui taikomas koeficientas 1,2, valstybinio brandos egzamino įvertinimui – koeficientas 2. Valstybinių brandos egzaminų įvertinimai, gauti naudojant skalę 1–100, tiesiškai perskaičiuojami į skalę 16–100. Valstybinių brandos egzaminų vertinimo skalės 16–100 balų įvertinimai vieno ženklo po kablelio tikslumu perskaičiuojami į skalės 4–10 įvertinimus pagal formulę:

Tais atvejais, kai Stojančiųjų konkursinis balas yra vienodas šimtųjų tikslumu, aukštesnius Stojančiųjų eilės rezultatus turinčiu laikomas tas Stojantysis, kuris turi daugiau aukštesnių atskirų dalykų įvertinimų.

Mokytis iš Stojančiųjų eilės kviečiamas Plane nustatytas asmenų skaičius.

Plačiau skaitykite Švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020-05-06, įsakymo Nr. V-666, V skyrių.