Įstatymai

Profesinio mokymo įstatymas

Švietimo įstatymas

Vyriausybės nutarimai

Dėl 2022 metais priimamų į profesinio mokymo įstaigas mokinių preliminaraus skaičiaus patvirtinimo

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymai

Dėl 2022 metų bendrojo priėmimo į formaliojo profesinio mokymo programas terminų patvirtinimo

Dėl 2021–2022 ir 2022–2023 mokslo metų bendrųjų profesinio mokymo planų patvirtinimo

Dėl profesinio mokymo sutartims keliamų reikalavimų ir šių sutarčių registravimo tvarkos aprašo patvirtinimo

Dėl asmenų, išskyrus asmenis, kuriems taikomas Lietuvos Respublikos užimtumo įstatymas, Lietuvos Respublikos neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymas, Lietuvos Respublikos vidaus tarnybos statutas, pageidaujančių įgyti kvalifikaciją, priėmimo į valstybės finansuojamas profesinio mokymo vietas 2022 metų plano patvirtinimo

Dėl 2022 m. priimamų į profesinio mokymo įstaigas mokinių bendro vietų skaičiaus patvirtinimo

Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2017 m. gegužės 17 d. įsakymo Nr. V-373 „Dėl asmenų, pageidaujančių mokytis pagal pirminio arba tęstinio profesinio mokymo programas, bendrojo priėmimo į valstybinę ar savivaldybės arba nevalstybinę profesinio mokymo įstaigą tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

Dėl priėmimo į valstybinę ir savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklą, profesinio mokymo įstaigą bendrųjų kriterijų sąrašo patvirtinimo

Dėl 2021 metų galutinio valstybės finansuojamų formaliojo profesinio mokymo vietų skaičiaus patvirtinimo

Dėl mokymosi ir studijų finansavimo šaltinių klasifikatoriaus patvirtinimo

Dėl 2019 – 2020 ir 2020 – 2021 mokslo metų bendrųjų profesinio mokymo planų patvirtinimo

Dėl valstybės finansuojamų ir nefinansuojamų profesinio mokymo vietų skaičiaus nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo

Dėl pažymėjimų ir brandos atestatų išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo

Dėl profilaktinių sveikatos tikrinimų sveikatos priežiūros įstaigose

LAMA BPO prezidento įsakymai

Bendrojo priėmimo į Lietuvos profesinio mokymo įstaigas 2022 metų tvarkos aprašas